بهترین و مناسب ترین تعرفه طراحی کارت ویزیت و چاپ کارت های ویزیت را با سینا طرح تجربه کنید .کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید

سینا طرح
نام محصولابعاد فایلتیراژتحویلقیمت (ریال)
کارت ویزیت سلفون براق یک رو ویزیتی8.5*4.81000 6 ساعته1,000,000
کارت ویزیت سلفون براق یک رو ویزیتی8.5*4.810001 روز کاری900,000
کارت ویزیت سلفون براق یک رو ویزیتی8.5*4.810003 روز کاری850,000
کارت ویزیت سلفون براق دو رو ویزیتی8.5*4.810006 ساعته1,270,000
کارت ویزیت سلفون براق دو رو ویزیتی8.5*4.810001 روز کاری1,180,000
کارت ویزیت سلفون براق دو رو ویزیتی8.5*4.810005 روز کاری1,120,000
کارت ویزیت سلفون براق مربع دورگرد دو رو5.8 × 5.810007 روز کاری1,110,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810006 ساعته1,620,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,520,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810006 ساعته1,780,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,680,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.810005 روز کاری1,580,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.85006 ساعته1,290,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.85002 روز کاری1,200,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810006 ساعته1,620,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,520,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت دو رو 8.8 × 5.810006 ساعته1,780,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,680,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,580,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.85006 ساعته1,290,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.85002 روز کاری1,200,000
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ طرح موج دورو9 × 6100010 روز کاری2,030,000
کارت ویزیت یووی براق یک رو ویزیتی8.5*4.810004 روز کاری870,000
کارت ویزیت یووی براق یک رو ویزیتی8.5*4.810008 روز کاری810,000
کارت ویزیت یووی براق دو رو ویزیتی8.5*4.810004 روز کاری1,070,000
کارت ویزیت یووی براق دو رو ویزیتی8.5*4.810008 روز کاری1,010,000
کارت ویزیت سلفون مات یک رو ویزیتی8.5*4.810006 ساعته1,000,000
کارت ویزیت سلفون مات یک رو ویزیتی8.5*4.810001 روز کاری925,000
کارت ویزیت سلفون مات یک رو ویزیتی8.5*4.810005 روز کاری850,000
کارت ویزیت سلفون مات دو رو ویزیتی8.5*4.810006 ساعته1,270,000
کارت ویزیت سلفون مات دو رو ویزیتی8.5*4.810001 روز کاری1,195,000
کارت ویزیت سلفون مات دو رو ویزیتی8.5*4.810005 روز کاری1,120,000
کارت ویزیت سلفون مات مربع دورگرد دورو5.8 × 5.810007 روز کاری1,110,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810006 ساعته1,620,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,520,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد یک رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810006 ساعته1,780,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,680,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,580,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.85006 ساعته1,290,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.85002 روز کاری1,200,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ طرح موج دورو9 × 6100010 روز کاری2,030,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد یووی موضعی دورو8.8 × 5.810006 روز کاری2,430,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد یووی موضعی دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری2,230,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810006 ساعته1,620,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,520,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت یک رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.810006 ساعته1,780,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.810002 روز کاری1,680,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.810005 روز کاری1,580,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.85006 ساعته1,290,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دور تخت دو رو8.8 × 5.85002 روز کاری1,200,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد طلاکوب دورو8.8 × 5.810006 روز کاری4,150,000
کارت ویزیت سلفون مات بزرگ دورگرد طلاکوب دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری3,940,000
کارت ویزیت سلفون مخملی ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100010 روز کاری2,530,000
کارت ویزیت سلفون مخملی ویزیتی دو رو8.5 × 4.8100010 روز کاری2,630,000
کارت ویزیت سلفون مخملی بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100010 روز کاری3,640,000
کارت ویزیت سلفون مخملی یووی موضعی دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری4,040,000
کارت ویزیت سلفون مخملی طلاکوب بزرگ دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری5,760,000
کارت ویزیت سلفون مخملی طلاکوب یووی موضعی دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری6,770,000
کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی طرح کتان سوسماری یک رو8.5 × 4.8100012 روز کاری1,110,000
کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی طرح کتان سوسماری دو رورو8.5 × 4.8100012 روز کاری1,220,000
کارت ویزیت بدون روکش یک رو ویزیتی8.5 × 4.810004 روز کاری770,000
کارت ویزیت بدون روکش یک رو ویزیتی8.5 × 4.810008 روز کاری710,000
کارت ویزیت بدون روکش دو رو ویزیتی8.5 × 4.810004 روز کاری870,000
کارت ویزیت بدون روکش دو رو ویزیتی8.5 × 4.810008 روز کاری810,000
کارت ویزیت بدون روکش بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810004 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت بدون روکش بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810008 روز کاری1,320,000
کارت ویزیت طرح چرم بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100015 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت کتان اصل ویزیتی یک رو8.5 × 4.810004 روز کاری1,720,000
کارت ویزیت کتان اصل ویزیتی یک رو8.5 × 4.810007 روز کاری1,620,000
کارت ویزیت کتان اصل ویزیتی دو رو8.5 × 4.810004 روز کاری1,820,000
کارت ویزیت کتان اصل ویزیتی دو رو8.5 × 4.810007 روز کاری1,720,000
کارت ویزیت کارتی 300 گرم ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,320,000
کارت ویزیت کارتی 300 گرم ویزیتی دو رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت کتان لمینت امباس طلاکوب بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100015 روز کاری5,660,000
کارت ویزیت کتان لمینت امباس طلاکوب مربع دورگرد دورو5.6 × 5.9100015 روز کاری4,150,000
کارت ویزیت کارتی 300 گرم بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100015 روز کاری1,820,000
کارت ویزیت کرافت بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.8100015 روز کاری1,720,000
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810001 روز کاری3,340,000
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.810003 روز کاری3,230,000
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.810007 روز کاری3,130,000
کارت ویزیت لمینت براق بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.85005 روز کاری1,920,000
کارت ویزیت لمینت براق بزرگدورگرد دو رو8.8 × 5.850010 روز کاری1,820,000
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو9 × 610005 روز کاری3,340,000
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو9 × 6100010 روز کاری3,130,000
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو9 × 650010 روز کاری1,820,000
کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دورگرد دو رو8.5 × 4.8100012 روز کاری2,530,000
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد دورو5.8 × 5.810002 روز کاری2,230,000
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد دورو5.8 × 5.810003 روز کاری2,120,000
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد دورو5.8 × 5.810007 روز کاری2,030,000
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد دورو5.8 × 5.85007 روز کاری1,520,000
کارت ویزیت لمینت براق مربع دورگرد دورو5.8 × 5.850012 روز کاری1,420,000
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.810005 روز کاری6,260,000
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورگرددورو8.8 × 5.8100010 روز کاری6,060,000
کارت ویزیت لمینت مات بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.85008 روز کاری3,540,000
کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دورو9 × 610005 روز کاری6,360,000
کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دورو9 × 6100010 روز کاری6,060,000
کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دورو9 × 650010 روز کاری3,540,000
کارت ویزیت لمینت مات مربع دورگرد دو رو5.8 × 5.8100010 روز کاری3,940,000
کارت ویزیت لمینت مات مربع دورگرد دو رو5.8 × 5.85008 روز کاری2,730,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810005 روز کاری3,130,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.810008 روز کاری3,040,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته بزرگ دورگرد دو رو8.8 × 5.85008 روز کاری2,230,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته ویزیتی دورگرد دو رو8.5 × 4.810005 روز کاری2,530,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته ویزیتی دورگرد دو رو8.5 × 4.8100010 روز کاری2,430,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته مربع دورگرد دو رو5.8 × 5.810005 روز کاری2,430,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته مربع دورگرد دو رو5.8 × 5.810008 روز کاری2,330,000
کارت ویزیت لمینت برجسته استخوانی یووی برجسته مربع دورگرددو رو5.6 × 5.95008 روز کاری1,720,000
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب استخوانی یووی برجسته طلاکوب بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.810006 روز کاری5,150,000
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب استخوانی یووی برجسته طلاکوب بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری4,950,000
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب استخوانی یووی برجسته طلاکوب مربع دورگرد دورو5.6 × 5.910006 روز کاری3,940,000
کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب استخوانی یووی برجسته طلاکوب مربع دورگرد دورو5.6 × 5.9100012 روز کاری3,740,000
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی استخوانی مخملی یووی برجسته بزرگ دورگرد دورو8.8 × 5.8100012 روز کاری4,850,000
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی استخوانی مخملی یووی برجسته مربع دورگرد دورو5.6 × 5.9100012 روز کاری3,640,000
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب استخوانی مخملی یووی برجسته طلاکوب بزرگ8.8 × 5.8100012 روز کاری7,780,000
کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب استخوانی مخملی یووی برجسته طلاکوب مربع5.6 × 5.9100017 روز کاری5,550,000
کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون بزرگ دورگرد دورو8.7 × 5.750012 روز کاری3,130,000
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون بزرگ دورگرد دورو8.7 × 5.75004 روز کاری4,040,000
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون بزرگ دورگرد دورو8.7 × 5.75007 روز کاری3,840,000
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون بزرگ دورگرد دورو8.7 × 5.710007 روز کاری5,960,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون دورگرد دورو8.9 × 5.71007 روز کاری2,530,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون دورگرد دورو8.9 × 5.72507 روز کاری5,250,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون دورگرد دورو8.9 × 5.75007 روز کاری8,370,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون دورگرد دورو8.9 × 5.710007 روز کاری14,630,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون صدفی دورگرد دو رو8.9 × 5.71007 روز کاری3,040,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون صدفی دورگرد دو رو8.9 × 5.72507 روز کاری6,060,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون صدفی دورگرد دو رو8.9 × 5.750015 روز کاری10,900,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون متالیک دورگرد دورو8.9 × 5.71007 روز کاری3,040,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون متالیک دورگرد دورو8.9 × 5.72507 روز کاری6,060,000
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون متالیک دورگرد دورو8.9 × 5.750018 روز کاری10,900,000
کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) دورگرد دورو8.7 × 5.75007 روز کاری4,150,000
مقوا پشت طوسی ویزیتی دورو8.5 × 4.8100015 روز کاری710,000
نام محصولابعاد فایلتیراژتحویلقیمت (ریال)
برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو8.5 × 4.810006 ساعته1,190,000
برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو8.5 × 4.810002 روز کاری1,100,000
برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو8.5 × 4.810005 روز کاری1,010,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 22.3 × 2.310002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 2.52.8 × 2.810002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 33.3 × 3.310002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 3.53.8 × 3.810002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 44.3 × 4.310002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 4.54.8 × 4.810002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 55.3 × 5.310002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 5.55.8 × 5.810002 روز کاری1,640,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 66.3 × 6.310002 روز کاری2,240,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 6.56.8 × 6.810002 روز کاری2,240,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 77.3 × 7.310002 روز کاری2,240,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 7.57.8 × 7.810002 روز کاری2,830,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 88.3 × 8.310002 روز کاری2,830,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 8.58.8 × 8.810002 روز کاری3,430,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 99.3 × 9.310002 روز کاری3,430,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 9.59.8 × 9.810002 روز کاری4,020,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1010.3 × 10.310002 روز کاری4,020,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 10.510.8 × 10.810002 روز کاری4,620,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1111.3 × 11.310002 روز کاری4,620,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 11.511.8 × 11.810002 روز کاری5,210,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1212.3 × 12.310002 روز کاری5,810,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 12.512.8 × 12.810002 روز کاری5,810,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1313.3 × 13.310002 روز کاری6,400,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 13.513.8 × 13.810002 روز کاری7,000,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1414.3 × 14.310002 روز کاری7,000,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 14.514.8 × 14.810002 روز کاری7,590,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1515.3 × 15.310002 روز کاری8,190,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1616.3 × 16.310002 روز کاری8,780,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1717.3 × 17.310002 روز کاری9,970,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1818.3 × 18.310002 روز کاری11,160,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1919.3 × 19.310002 روز کاری12,350,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 2020.3 × 20.310002 روز کاری13,540,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 22.3 × 2.310005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 2.52.8 × 2.810005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 33.3 × 3.310005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 3.53.8 × 3.810005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 44.3 × 4.310005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 4.54.8 × 4.810005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 55.3 × 5.310005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 5.55.8 × 5.810005 روز کاری1,491,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 66.3 × 6.310005 روز کاری2,023,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 6.56.8 × 6.810005 روز کاری2,023,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 77.3 × 7.310005 روز کاری2,023,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 7.57.8 × 7.810005 روز کاری2,555,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 88.3 × 8.310005 روز کاری2,555,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 8.58.8 × 8.810005 روز کاری3,087,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 99.3 × 9.310005 روز کاری3,087,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 9.59.8 × 9.810005 روز کاری3,619,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1010.3 × 10.310005 روز کاری3,619,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 10.510.8 × 10.810005 روز کاری4,151,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1111.3 × 11.310005 روز کاری4,151,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 11.511.8 × 11.810005 روز کاری4,683,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1212.3 × 12.310005 روز کاری5,215,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 12.512.8 × 12.810005 روز کاری5,215,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1313.3 × 13.310005 روز کاری5,747,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 13.513.8 × 13.810005 روز کاری6,279,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1414.3 × 14.310005 روز کاری6,279,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 14.514.8 × 14.810005 روز کاری6,811,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1515.3 × 15.310005 روز کاری7,343,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1616.3 × 16.310005 روز کاری7,875,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1717.3 × 17.310005 روز کاری8,939,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1818.3 × 18.310005 روز کاری10,003,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1919.3 × 19.310005 روز کاری11,067,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 2020.3 × 20.310005 روز کاری12,131,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 22.3 × 2.310008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 2.52.8 × 2.810008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 33.3 × 3.310008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 3.53.8 × 3.810008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 44.3 × 4.310008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 4.54.8 × 4.810008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 55.3 × 5.310008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 5.55.8 × 5.810008 روز کاری1,425,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 66.3 × 6.310008 روز کاری1,928,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 6.56.8 × 6.810008 روز کاری1,928,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 77.3 × 7.310008 روز کاری1,928,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 7.57.8 × 7.810008 روز کاری2,422,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 88.3 × 8.310008 روز کاری2,422,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 8.58.8 × 8.810008 روز کاری2,926,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 99.3 × 9.310008 روز کاری2,926,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 9.59.8 × 9.810008 روز کاری3,420,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1010.3 × 10.310008 روز کاری3,420,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 10.510.8 × 10.810008 روز کاری3,923,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1111.3 × 11.310008 روز کاری3,923,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 11.511.8 × 11.810008 روز کاری4,417,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1212.3 × 12.310008 روز کاری4,921,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 12.512.8 × 12.810008 روز کاری4,921,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1313.3 × 13.310008 روز کاری5,415,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 13.513.8 × 13.810008 روز کاری5,918,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1414.3 × 14.310008 روز کاری5,918,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 14.514.8 × 14.810008 روز کاری6,412,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1515.3 × 15.310008 روز کاری6,916,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1616.3 × 16.310008 روز کاری7,410,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1717.3 × 17.310008 روز کاری8,407,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 1818.3 × 18.310008 روز کاری9,405,000
برچسب بدون روکش دایره قطر 1919.3 × 19.310008 روز کاری10,402,500
برچسب بدون روکش دایره قطر 2020.3 × 20.310008 روز کاری11,400,000
برچسب با روکش یووی ویزیتی یک رو8.5 × 4.810007 روز کاری1,070,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 22.3 × 2.3100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 2.52.8 × 2.8100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 33.3 × 3.3100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 3.53.8 × 3.8100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 44.3 × 4.3100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 4.54.8 × 4.8100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 55.3 × 5.3100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 5.55.8 × 5.8100010 روز کاری1,500,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 66.3 × 6.3100010 روز کاری2,030,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 6.56.8 × 6.8100010 روز کاری2,030,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 77.3 × 7.3100010 روز کاری2,030,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 7.57.8 × 7.8100010 روز کاری2,550,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 88.3 × 8.3100010 روز کاری2,550,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 8.58.8 × 8.8100010 روز کاری3,080,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 99.3 × 9.3100010 روز کاری3,080,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 9.59.8 × 9.8100010 روز کاری3,600,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1010.3 × 10.3100010 روز کاری3,600,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 10.510.8 × 10.8100010 روز کاری4,130,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1111.3 × 11.3100010 روز کاری4,130,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 11.511.8 × 11.8100010 روز کاری4,650,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1212.3 × 12.3100010 روز کاری5,180,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 12.512.8 × 12.8100010 روز کاری5,180,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1313.3 × 13.3100010 روز کاری5,700,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 13.513.8 × 13.8100010 روز کاری6,230,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1414.3 × 14.3100010 روز کاری6,230,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 14.514.8 × 14.8100010 روز کاری6,750,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1515.3 × 15.3100010 روز کاری7,280,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1616.3 × 16.3100010 روز کاری7,800,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1717.3 × 17.3100010 روز کاری8,850,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1818.3 × 18.3100010 روز کاری9,900,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 1919.3 × 19.3100010 روز کاری10,950,000
برچسب با روکش یووی دایره قطر 2020.3 × 20.3100010 روز کاری12,000,000
برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو8.5 × 4.810003 روز کاری1,190,000
برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو8.5 × 4.810007 روز کاری1,130,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 22.3 × 2.310005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 2.52.8 × 2.810005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 33.3 × 3.310005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 3.53.8 × 3.810005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 44.3 × 4.310005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 4.54.8 × 4.810005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 55.3 × 5.310005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 5.55.8 × 5.810005 روز کاری1,640,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 66.3 × 6.310005 روز کاری2,240,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 6.56.8 × 6.810005 روز کاری2,240,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 77.3 × 7.310005 روز کاری2,240,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 7.57.8 × 7.810005 روز کاری2,830,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 88.3 × 8.310005 روز کاری2,830,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 8.58.8 × 8.810005 روز کاری3,430,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 99.3 × 9.310005 روز کاری3,430,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 9.59.8 × 9.810005 روز کاری4,020,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1010.3 × 10.310005 روز کاری4,020,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 10.510.8 × 10.810005 روز کاری4,620,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1111.3 × 11.310005 روز کاری4,620,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 11.511.8 × 11.810005 روز کاری5,210,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1212.3 × 12.310005 روز کاری5,810,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 12.512.8 × 12.810005 روز کاری5,810,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1313.3 × 13.310005 روز کاری6,400,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 13.513.8 × 13.810005 روز کاری7,000,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1414.3 × 14.310005 روز کاری7,000,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 14.514.8 × 14.810005 روز کاری7,590,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1515.3 × 15.310005 روز کاری8,190,000
برچسب سلفون براق دایره قطر1616.3 × 16.310005 روز کاری8,780,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1717.3 × 17.310005 روز کاری9,970,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1818.3 × 18.310005 روز کاری11,160,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1919.3 × 19.310005 روز کاری12,350,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 2020.3 × 20.310005 روز کاری13,540,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 22.3 × 2.3100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 2.52.8 × 2.8100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 33.3 × 3.3100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 3.53.8 × 3.8100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 44.3 × 4.3100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 4.54.8 × 4.8100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 55.3 × 5.3100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 5.55.8 × 5.8100010 روز کاری1,580,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 66.3 × 6.3100010 روز کاری2,150,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 6.56.8 × 6.8100010 روز کاری2,150,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 77.3 × 7.3100010 روز کاری2,150,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 7.57.8 × 7.8100010 روز کاری2,710,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 88.3 × 8.3100010 روز کاری2,710,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 8.58.8 × 8.8100010 روز کاری3,280,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 99.3 × 9.3100010 روز کاری3,280,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 9.59.8 × 9.8100010 روز کاری3,840,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1010.3 × 10.3100010 روز کاری3,840,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 10.510.8 × 10.8100010 روز کاری4,410,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1111.3 × 11.3100010 روز کاری4,410,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 11.511.8 × 11.8100010 روز کاری4,970,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1212.3 × 12.3100010 روز کاری5,540,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 12.512.8 × 12.8100010 روز کاری5,540,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1313.3 × 13.3100010 روز کاری6,100,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 13.513.8 × 13.8100010 روز کاری6,670,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1414.3 × 14.3100010 روز کاری6,670,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 14.514.8 × 14.8100010 روز کاری7,230,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1514.8 × 14.8100010 روز کاری7,230,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1615.3 × 15.3100010 روز کاری7,800,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1716.3 × 16.3100010 روز کاری8,360,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1817.3 × 17.3100010 روز کاری9,490,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 1918.3 × 18.3100010 روز کاری10,620,000
برچسب سلفون براق دایره قطر 2020.3 × 20.3100010 روز کاری12,880,000
برچسب سلفون مات ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,160,000
برچسب بدون روکش طلاکوب ویزیتی یک رو8.5 × 4.810006 روز کاری2,030,000
برچسب بدون روکش طلاکوب ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,820,000
برچسب سلفون براق طلاکوب ویزیتی یک رو8.5 × 4.810006 روز کاری2,120,000
برچسب سلفون براق طلاکوب ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,920,000
برچسب سلفون مات طلاکوب ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100015 روز کاری1,920,000
برچسب متالایز ویزیتی یک رو8.5 × 4.8100025 روز کاری5,450,000
برچسب شیشه ای - خوانا ویزیتی یک رو8.5 × 4.810009 روز کاری4,650,000
برچسب شیشه ای - نا خوانا ویزیتی یک رو8.5 × 4.810009 روز کاری4,650,000
لیبل CD یووی13 × 1310007 روز کاری6,570,000
لیبل CD بدون روکش13 × 1310005 روز کاری6,570,000

شرایط تخفیف بر روی خرید = با خرید های بالاتر از ۳ ملیون تومان در ماه از سیناطرح از ۳ الی ۶ درصد تخفیف بگیرید :

خرید بالای ۳ ملیون تا ۵ ملیون تومان در ماه  = ۳ % تخفیف

خرید بالای ۵ ملیون تا ۸ ملیون تومان در ماه = ۵ % تخفیف

خرید بالای ۸ ملیون تومان در ماه = ۶ % تخفیف

شرایط ارسال رایگان = با خرید هر گونه محصول و خدماتی مثل کارت ویزیت و … از سینا طرح در هر جای ایران با ارسال فایل طرح یا طراحی توسط تیم طراحی سینا طرح ، محصول و سفارش شما تا پایانه به صورت رایگان ارسال و از آنجا به آدرس درخواستی شما گسیل میشود . بنا بر این با خیال راحت ، محصولات مورد نیازز خود را سفارش دهید و نگران دریافت و تحویل آن نباشید . هر کجای ایران که هستید ما با شما همراهیم .

همچنین میتوانید به صورت فوری از طریق سامانه چاپ آنلاین سفارش خود را ثبت نمایید .

نمونه های طراحی بزینس کارت از سینا طرح

طراحی یک ویزیت کارت بسیار اهمیت دارد اولین چیزی که نظر مخاطب شما جذب میکند ، زیبایی ، طرح و رنگ و ظاهر کارت شماست . هر چه کارت شما زیبا تر باشد احتمال اینکه مشتری و مخاطب شما آن را نزد خود نگهدارد بسیار بیشتر است . پس طراحی ویزیت کارت خود را سر سری نگیرید و برای آن  وقت بذارید . در این زمینه میتوانید با کارشناسان مجرب طراحی و ایده پردازی سینا طرح تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید .در زیر میتوانید برخی از نمونه  کارت ویزیت های طراحی شده توسط گروه طراحان حرفه ای سینا طرح را مشاهده فرمایید همچنین در صورت تمایل به مشاهده موارد بیشتر روی بارگزاری بیشتر کلیک کنید و منتظر بمانید…

# کارت ویزیت اصفهان

یک ویزیت کارت مناسب میتواند معرف کسب و کار شما باشد ، در حقیقت کارت ویزیت شما نمایانگر و معرفی کننده لوگو ، شعار کسب و کار و اطلاعات تماس شما و سایر راه های ارتباطی با شماست …

بزینس کارت ، در دستان مشتری شما میماند و باعث بازگشت او به مجموعه و کسب و کار شما میشود . کارت ویزیت برای مشتری شما تداعی کننده سطح کسب و کار شما و میزان تبهر و کیفیت محصولات و خدمات شماست . این هنر یک طراح و گرافیست است که میتواند با ایجاد و طراحی یک ویزیت کارت جالب ، خاص و به یاد ماندنی اثری جالب را خلق میکند . و با این کار خود باعث جلب نظر و توجه مشتری شما به کسب و کار شما میشود .

البته غیر از آن ، شما برای رقابت با رقبای خود باید بهتر از رقبای خود باشید و برای این کار لازم است از اینجا شروع کنید که کارت ویزیتتان بهتر و زیبا تر و خاص تر از رقبای شما باشد .

Shop By Department